DEMO DAY
image
הרשמה ל- DEMO DAY
רכיבת DEMO DAY תתבצע במצפה מודיעין יער בן שמן

ביום שישי 5.4.2024

בשעות 7:00-11:00

בואו להתנסות ברכיבה על אופני הרים חשמליים של SPECIALIZED


על מנת להירשם יש לקרוא ולאשר את טופס ויתור 
טופס ויתור -

רוכב יקר,
רכיבת אופניים הינה פעילות ספורטיבית הטומנת בחובה סיכונים שונים לרבות פציעות ו/ או נזקים לאופניים ו/ או נזקים לגופו או רכושו של צד ג.
 
לפיכך ועל מנת שתוכל ליהנות מהפעילות המוצעת במסגרת קהילת הרוכבים שלנו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את האמור להלן ולתת הסכמתך בטרם הצטרפות לרכיבת הקהילה.

 
בעצם הצטרפותי לרכיבת הקהילה (להלן; הרכיבה), הנני מתחייב ומצהיר כי :
הנני מודע לכך שהרכיבה בדרכים העשויות להיות מאתגרות ומצריכות יכולת רכיבה טכנית ברמה טובה ויש לי את הידע והניסיון המתאימים לכך.

כמו כן, הנני פוטר מראש את מוביל הרכיבה (להלן; בנימין להט) ו/ או מארגן הרכיבה (להלן; מצמן את מרוץ) ו/ או יתר משתתפי הרכיבה מכל אחריות בשל נזקים מכל מין וסוג שהוא שנגרמו ו/ או יגרמו לי, לרכושי ו/ או או לצד ג' כלשהוא בין אם נגרמו באופן ישיר ובין אם נגרמו באופן עקיף עקב הרכיבה (להלן; הנזק). כמו כן, הנני מוותר בזאת באורח סופי, גמור ובלתי חוזר על כל זכות תביעה ו/ או טענה ו/ או דרישה שיש לי ו/ או תהיה לי כנגד המארגנים או מי מהם, אשר מבוססת או נובעת באופן ישיר או עקיף לרכיבה. 

 
הנני מצהיר כי באישור הרשמתי לרכיבת הקהילה, הנני מאשר את האמור במסמך זה מרצוני הטוב והחופשי ולאחר שהבנתי והסכמתי לכל האמור בו.

 
שם פרטי
שם משפחה
מייל
נייד
עיר
תאריך לידה
אני רוצה להצטרף לרכיבת מבחן על אופניים חשמליים
הריני מאשר שמצב בריאותי תקין
אני יכול להשתתף ברכיבה מאומצת
אין לי מגבלה גופנית ו/או בריאותית המונעת השתתפותי ברכיבה
הריני מאשר/ת את תנאי ההרשמה.
טלפון: 1-800304430 | כתובת: מתחם מילואות, א.ת כפר מסריק  
FacebookYouTubeInstagram/WhatsappWebsite